เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  202211964 - เคมี1424 2.00
  202102064 - คณิตศาสตร์1404 2.00
  202106164 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1424 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  212200164 - เกษตรศาสตร์1344 2.00
  212201964 - เคมี1364 2.00
  212219164 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1404 2.00
  212212864 - ชีววิทยา1304 2.00
  212203164 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1334 2.00
  212205264 - ฟิสิกส์1364 2.00
  212203165 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1244 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)   
  212100665 - วิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์1284 1.65
  212100765 - วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี1284 1.65
  212100865 - วิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา1284 1.65
  212110265 - เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม1284 1.65
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  512211957 - เคมี1725 2.00
  512102060 - คณิตศาสตร์1725 2.00
  512106160 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1715 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  6209ก63 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก)412 3.00
  6209ก631 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก)412 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1