เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ห้องเรียนออนไลน์ ภาคพิเศษ (ด่วนที่สุด)    
Photo
            ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เริ่มเรียน
วันที่ 4 กันยายน 2564   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีใช้ระบบ Zoom&Google meet   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีการค้นหาห้องเรียนออนไลน์   >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2564
 2.ห้องเรียนออนไลน์ ภาคปกติ (ด่วนมาก)    
Photo
            ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เริ่มเรียนวันที่
14 มิถุนายน 2564   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีใช้ระบบ Zoom&Google meet   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีการค้นหาห้องเรียนออนไลน์   >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 3.การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (ด่วนมาก)    
>> ขั้นตอนการสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

       ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

>> ประกาศรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

>> ปฏิทินการรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

>> แผนการรับนักศึกษา   >>>คลิกที่นี่<<< < <

Photo
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 4.ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)    
ภาคพิเศษ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
 • ภาค ฤดูร้อน/2563

  ปริญญาโท
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2563
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 • ภาค ฤดูร้อน/2563
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2564
   5.ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 (ด่วน)    
  ภาคปกติ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ภาค ฤดูร้อน/2564

  ภาคพิเศษ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ภาค ฤดูร้อน/2564

  ปริญญาโท
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กรกฎาคม 2564
   6.ช่องทางการติดตามข้อมูล และติดต่อสอบถาม (ด่วน)    
          กองบริการการศึกษา ได้เพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่เพจ TRU กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดย >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2564
   7.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา (ด่วน)    

  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  •ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  >>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  •ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  >>>>คลิกที่นี่<<<


  นักศึกษาภาคปกติ
  •รุ่น 2553-2556
  >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2557-2561 >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2557-2561 เพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2562 หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษา ภาคพิเศษ
  •รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
  >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<


  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2563
   8.การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วน)    

  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ >คลิก<

  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2561
   9.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วน)    
  การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
   10.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา    
        นศ. ที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้นั้น จะต้องมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา ซึ่ง นศ. สามารถตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี โดย
        1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
        2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้ นศ. เข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของ นศ. ตรงเมนูตรวจสอบจบ
       ซึ่งในการขอรับวุฒิการศึกษานี้ ให้ นศ. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา) หรือใบเสร็จชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
      1. วันที่ 24 - 26 กันยายน 2564
      2. วันที่ 13 ตุลาคม 2564
      3. วันที่ 21 ตุลาคม 2564
      4. วันที่ 25 ตุลาคม 2564
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2564
   11.การเข้าสู่ระบบ    
  กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
  Photo
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
   12.คำถามที่พบบ่อย    

  คำถามที่พบบ่อย Faqs

     1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
  -การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
  -หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
     2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
  -ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
     3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
  -นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
     4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
  -เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
     5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
  -นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
     6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
  -การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
     7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
  -นักศึกษาต้องค้นหารายวิชาแทน ในเมนูซ้ายมือ (ใช้รหัสวิชาเดิมตัวที่เรียนไม่ผ่าน) หากพบว่าไม่สามารถแทนกันได้ จะต้องขอเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะที่ศึกษาอยู่ ในเวลาทีกำหนดในปฏิทินการศึกษา
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1