เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ 2/2557 ชั้นปี 1-4 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนี้
 • 17 พ.ย.-15 ธ.ค. 57   นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ลงทะเบียนออนไลน์ (เฉพาะหมู่เรียนที่มีเรียนในรายวิชาปกติ หรือหมู่เรียนที่มีแผนการเรียนทั้งเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) และพิมพ์ใบลงทะเบียนไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร กรณีที่ยังไม่พร้อมชำระเงิน ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบและยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด โดยเมื่อนักศึกษาพร้อมชำระแล้วต้องชำระค่าลงทะเบียนรวมทั้งค่าปรับ และหากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ และต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา
 • 5 ม.ค. 58  พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเริ่มการเรียนการสอน
 • 5-9 ม.ค. 58   ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ
 • 5-19 ม.ค. 58  ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกำหนดไม่อนุญาตให้เพิ่มรายวิชา
 • 20 ม.ค. 58  เริ่มปรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
 • 20 ม.ค.-20 ก.พ. 58  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • 17 เม.ย. 58   วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา
 • 24 เม.ย. 58   วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2557
 • 24 เม.ย. 58   วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดและการรักษาสภาพนักศึกษา หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 และต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพ หากไม่ชำระแล้วถือว่าพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2557
   2.การเข้าสู่ระบบ (ด่วนที่สุด)    
  กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
   3.การตรวจสอบผลการศึกษา    
  หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :2