เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ26 พ.ย. 2561 0:00 น.14 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE22 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 122 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 222 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 322 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 422 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ22 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร22 ธ.ค. 2561 0:00 น.21 ม.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด22 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน5 ม.ค. 2562 0:00 น.5 ม.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา16 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ม.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ม.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน16 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ม.ค. 2562 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด22 ม.ค. 2562 0:00 น.22 ม.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.พ. 2562 0:00 น.28 ก.พ. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)19 ม.ค. 2562 0:00 น.20 ม.ค. 2562 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค31 มี.ค. 2562 0:00 น.31 มี.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)23 มี.ค. 2562 0:00 น.24 มี.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน7 เม.ย. 2562 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน7 เม.ย. 2562 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)13 เม.ย. 2562 0:00 น.14 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)20 เม.ย. 2562 0:00 น.21 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)27 เม.ย. 2562 0:00 น.27 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา7 เม.ย. 2562 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I7 เม.ย. 2562 0:00 น.7 เม.ย. 2562 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา10 พ.ค. 2562 0:00 น.10 พ.ค. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 มิ.ย. 2562 0:00 น.7 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 มิ.ย. 2562 0:00 น.21 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1