เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 มิ.ย. 2564 0:00 น.30 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.47 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 27 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 37 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 47 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ7 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน14 มิ.ย. 2564 0:00 น.14 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา9 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด3 ก.ค. 2564 0:00 น.13 ส.ค. 2564 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th19 ก.ค. 2564 0:00 น.20 ส.ค. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันอาสาฬหบูชา)26 ก.ค. 2564 0:00 น.26 ก.ค. 2564 0:00 น.
-วันหยุด วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 ก.ค. 2564 0:00 น.28 ก.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค2 ส.ค. 2564 0:00 น.6 ส.ค. 2564 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รัชการที่ 912 ส.ค. 2564 0:00 น.12 ส.ค. 2564 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค13 ก.ย. 2564 0:00 น.13 ก.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน17 ก.ย. 2564 0:00 น.17 ก.ย. 2564 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันมหิดล (กรณีพิเศษ)24 ก.ย. 2564 0:00 น.24 ก.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน1 ต.ค. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด1 ต.ค. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ต.ค. 2564 0:00 น.1 ต.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)4 ต.ค. 2564 0:00 น.18 ต.ค. 2564 0:00 น.
-วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2564 0:00 น.13 ต.ค. 2564 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป18 ต.ค. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันออกพรรษา21 ต.ค. 2564 0:00 น.21 ต.ค. 2564 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก ชดเชยวันปิยมหาราช22 ต.ค. 2564 0:00 น.22 ต.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I5 พ.ย. 2564 0:00 น.5 พ.ย. 2564 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา26 พ.ย. 2564 0:00 น.26 พ.ย. 2564 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต3 ธ.ค. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต17 ธ.ค. 2564 0:00 น.17 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.630 ธ.ค. 2564 0:00 น.30 ธ.ค. 2564 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1