เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ16 พ.ค. 2565 0:00 น.27 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.430 พ.ค. 2565 0:00 น.30 พ.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 230 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 330 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 430 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ30 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร30 พ.ค. 2565 5:00 น.1 ก.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด30 พ.ค. 2565 5:00 น.18 ต.ค. 2565 23:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน6 มิ.ย. 2565 0:00 น.6 มิ.ย. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 พ.ค. 2565 5:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา6 มิ.ย. 2565 5:00 น.1 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มิ.ย. 2565 5:00 น.1 ก.ค. 2565 23:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th18 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ส.ค. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันอาสาฬหบูชา)13 ก.ค. 2565 0:00 น.13 ก.ค. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันเข้าพรรษา)14 ก.ค. 2565 0:00 น.14 ก.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี15 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.ค. 2565 0:00 น.2 ส.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุด วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 ก.ค. 2565 0:00 น.28 ก.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.129 ก.ค. 2565 0:00 น.29 ก.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รัชการที่ 912 ส.ค. 2565 0:00 น.12 ส.ค. 2565 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค6 ก.ย. 2565 0:00 น.6 ก.ย. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน23 ก.ย. 2565 0:00 น.23 ก.ย. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (ซ้อมรับและรับปริญญา)1 ก.ย. 2565 0:00 น.2 ก.ย. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร)5 ก.ย. 2565 0:00 น.5 ก.ย. 2565 0:00 น.
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (จัดเตรียมสถานที่ในการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)29 ส.ค. 2565 0:00 น.31 ส.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 ก.ย. 2565 0:00 น.29 ก.ย. 2565 0:00 น.
-จัดการเรียนการสอน (ชดเชยวันที่ 1-2 กันยายน 2565)27 ก.ย. 2565 0:00 น.28 ก.ย. 2565 0:00 น.
-จัดการเรียนการสอน (ชดเชยวันที่ 5 กันยายน 2565)29 ก.ย. 2565 0:00 น.29 ก.ย. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด29 ก.ย. 2565 0:00 น.29 ก.ย. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา29 ก.ย. 2565 0:00 น.29 ก.ย. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)3 ต.ค. 2565 0:00 น.18 ต.ค. 2565 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป10 ต.ค. 2565 0:00 น.21 ต.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2565 0:00 น.13 ต.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.214 ต.ค. 2565 0:00 น.14 ต.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I18 ต.ค. 2565 0:00 น.18 ต.ค. 2565 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของรายวิชา16 พ.ย. 2565 0:00 น.16 พ.ย. 2565 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต2 ธ.ค. 2565 0:00 น.2 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต16 ธ.ค. 2565 0:00 น.16 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.623 ธ.ค. 2565 0:00 น.23 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา7 มิ.ย. 2565 0:00 น.12 ก.ย. 2565 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1