เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ22 พ.ค. 2566 0:00 น.2 มิ.ย. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายที่ทางคณะจัดส่งบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้กองบริการการศึกษา5 มิ.ย. 2566 0:00 น.5 มิ.ย. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.45 มิ.ย. 2566 0:00 น.5 มิ.ย. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE5 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 25 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 35 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 45 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ5 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร5 มิ.ย. 2566 0:00 น.30 มิ.ย. 2566 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ก.ค. 2566 0:00 น.8 ต.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด5 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน12 มิ.ย. 2566 0:00 น.12 มิ.ย. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2566 5:00 น.28 ก.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา12 มิ.ย. 2566 5:00 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2566 5:00 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th10 ก.ค. 2566 0:00 น.4 ส.ค. 2566 0:00 น.
-วันหยุด วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 ก.ค. 2566 0:00 น.28 ก.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค31 ก.ค. 2566 0:00 น.8 ส.ค. 2566 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันอาสาฬหบูชา)1 ส.ค. 2566 0:00 น.1 ส.ค. 2566 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันเข้าพรรษา)2 ส.ค. 2566 0:00 น.2 ส.ค. 2566 0:00 น.
-วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ14 ส.ค. 2566 0:00 น.14 ส.ค. 2566 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค11 ก.ย. 2566 0:00 น.11 ก.ย. 2566 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (ซ้อมรับและรับปริญญา)17 ส.ค. 2566 0:00 น.18 ส.ค. 2566 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร)21 ส.ค. 2566 0:00 น.21 ส.ค. 2566 0:00 น.
-จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (จัดเตรียมสถานที่ในการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)15 ส.ค. 2566 0:00 น.16 ส.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน25 ก.ย. 2566 0:00 น.25 ก.ย. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน3 ต.ค. 2566 0:00 น.3 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด3 ต.ค. 2566 0:00 น.3 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา3 ต.ค. 2566 0:00 น.3 ต.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)4 ต.ค. 2566 0:00 น.18 ต.ค. 2566 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป9 ต.ค. 2566 0:00 น.20 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2566 0:00 น.13 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I24 ต.ค. 2566 0:00 น.24 ต.ค. 2566 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ของรายวิชา17 พ.ย. 2566 0:00 น.17 พ.ย. 2566 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต1 ธ.ค. 2566 0:00 น.1 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต15 ธ.ค. 2566 0:00 น.15 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.622 ธ.ค. 2566 0:00 น.22 ธ.ค. 2566 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1