เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ18 ต.ค. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.425 ต.ค. 2564 0:00 น.25 ต.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 225 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 325 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ชั้นปี 425 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ25 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด25 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 ต.ค. 2564 6:00 น.18 ก.พ. 2565 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2564 0:00 น.1 พ.ย. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ต.ค. 2564 6:00 น.4 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 ต.ค. 2564 6:00 น.4 ก.พ. 2565 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 พ.ย. 2564 0:00 น.30 พ.ย. 2564 23:59 น.
-วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6 ธ.ค. 2564 0:00 น.6 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันรัฐธรรมนูญ10 ธ.ค. 2564 0:00 น.10 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th13 ธ.ค. 2564 0:00 น.14 ม.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค20 ธ.ค. 2564 0:00 น.24 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่)31 ธ.ค. 2564 0:00 น.31 ธ.ค. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่)3 ม.ค. 2565 0:00 น.3 ม.ค. 2565 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค31 ม.ค. 2565 0:00 น.31 ม.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน4 ก.พ. 2565 0:00 น.4 ก.พ. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา)15 ก.พ. 2565 0:00 น.15 ก.พ. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน18 ก.พ. 2565 0:00 น.18 ก.พ. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด18 ก.พ. 2565 0:00 น.18 ก.พ. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 ก.พ. 2565 0:00 น.18 ก.พ. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)21 ก.พ. 2565 0:00 น.4 มี.ค. 2565 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป28 ก.พ. 2565 0:00 น.1 เม.ย. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I25 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา1 เม.ย. 2565 0:00 น.1 เม.ย. 2565 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต6 พ.ค. 2565 0:00 น.6 พ.ค. 2565 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต20 พ.ค. 2565 0:00 น.20 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.631 พ.ค. 2565 0:00 น.31 พ.ค. 2565 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1