เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 2.การตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาที่มีผลการเรียนเข้าสู่ระบบครบทุกรายวิชา สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ที่จะทำการอนุมัติในเดือน ตุลาคม
พ.ศ.2562 ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดย
    1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
    2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของนักศึกษาตรงเมนูตรวจสอบจบ
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2562
 3.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา (ด่วนมาก)    
    นศ. ที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้นั้น จะต้องมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา ซึ่ง นศ. สามารถตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี โดย
    1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
    2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้ นศ. เข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของ นศ. ตรงเมนูตรวจสอบจบ
     ซึ่งในการขอรับวุฒิการศึกษานี้ ให้ นศ. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา) หรือใบเสร็จชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
    1. วันที่ 1 กันยายน 2562
    2. วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562
    3. วันที่ 9 - 10 พฤษจิกายน 2562
    4. วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2562
 4.ผลการเรียนที่ไม่ปรากฏ กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาท่านใดที่ได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จการชำระเงินในภาคการศึกษา
นั้น ๆ มายื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่กองบริการการศึกษาจะได้ดำเนินการส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบให้กับนักศึกษา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2562
 5.การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนมาก)    

รูปถ่ายชุดนักศึกษา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ >คลิก<

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2561
 6.การค้นหารายวิชาแทน (ด่วน)    
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นศ. สามารถลงทะเบียนเรียนสมทบในรายวิชาที่สามารถแทนกันได้ระหว่างหลักสูตรใหม่มายังหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรปรับปรุงมายังหลักสูตรใหม่
    ซึ่ง นศ. สามารถค้นหารายวิชาแทนได้จากเมนู"ค้นหารายวิชาแทน"กรณีที่ต้องการดูตัวอย่างการค้นหารายวิชาให้>>คลิกที่นี่<<
   และ นศ. สามารถตรวจสอบรายวิชาที่ไม่สามารถลงเรียนแทนกันได้ โดยรายวิชา
ดังกล่าวนี้ เป็นรายวิชาที่ทางสาขาวิชาได้แจ้งมา ดังนี้
   1. สาขาวิชาการจัดการ >>คลิกที่นี่<<
    2. สาขาวิชาการตลาด >>คลิกที่นี่<<
    3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<
    4. สาขาวิชาการบัญชี >>คลิกที่นี่<<
    5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >>คลิกที่นี่<<
    6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >>คลิกที่นี่<<
    7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา >>คลิกที่นี่<<
    9. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ >>คลิกที่นี่<<
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
 7.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    

เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาภาคปกติ
•รุ่น 2553-2556
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 2557-2561 >>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 2557-2561 เพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษา ภาคพิเศษ
•รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 8.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 9.คำถามที่พบบ่อย    

คำถามที่พบบ่อย Faqs

   1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
-การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
-หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
   2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
   3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
-นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
   4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
-เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
   5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
-นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
   6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
-การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
   7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
-นักศึกษาต้องค้นหารายวิชาแทน ในเมนูซ้ายมือ (ใช้รหัสวิชาเดิมตัวที่เรียนไม่ผ่าน) หากพบว่าไม่สามารถแทนกันได้ จะต้องขอเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะที่ศึกษาอยู่ ในเวลาทีกำหนดในปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1