เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
    นศ. สามารถตรวจสอบวันที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้ โดยให้ นศ. เข้าสู่ระบบของ นศ. แล้วเลือกเมนูตรวจสอบจบ ซึ่ง นศ. จะขอรับวุฒิการศึกษาได้หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นต้นไป โดยนำ
คำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
    1. วันที่ 6 เมษายน 2560
    2. วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560
    3. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2560
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<หรือคลิกตรงชื่อหลักสูตรของ นศ. ได้ดังนี้
    1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
    2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    4.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
    5.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    6.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    7.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    8.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    9.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    10.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
    11.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
    โดยนำคำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าวดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
    2. วันที่ 6 เมษายน 2560
    3. วันที่ 13 - 16 เมษายน 2560
    และนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ให้นำรูปถ่ายสวมชุดครุยมายื่นที่กองบริการการศึกษาได้แก่
    1. 56162620122 นายวีระศักดิ์ พรหมพูล
    2. 56174790245 น.ส.ธารารัตน์ บุญพึ่ง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2560
 3.ประกาศวิชาเลือกเสรี (ด่วน)    

ประกาศรายชื่อนักศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
เมื่อเปิดหน้าต่างไฟล์ PDF แล้ว **กดปุ่ม "Ctrl" ค้างตามด้วย "F" เพื่อค้นหาชื่อ**
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

*หากไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถลงชื่อเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี*
**
นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาเลือกเสรีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้**

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
 4.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วน)    
การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 5.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 6.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 7.คำถามที่พบบ่อย    

คำถามที่พบบ่อย Faqs

   1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
-การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
-หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
   2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
   3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
-นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
   4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
-เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
   5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
-นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
   6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
-การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
   7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีรหัสเดิม หากไม่มีวิชานั้นเปิดสอน นักศึกษาจะต้องขอยื่นเรื่องเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะของนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 8.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1