เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 2.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา (ด่วนมาก)    
    นศ. สามารถตรวจสอบวันที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้ โดยให้ นศ. เข้าสู่ระบบของ นศ. แล้วเลือกเมนูตรวจสอบจบ ซึ่ง นศ. จะขอรับวุฒิการศึกษาได้หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาเป็นต้นไป โดยนำ
คำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
    1. วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560
    2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
    3. วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 256
    4. วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 3.ประกาศวิชาเลือกเสรี (ด่วน)    

ประกาศรายชื่อนักศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
เมื่อเปิดหน้าต่างไฟล์ PDF แล้ว **กดปุ่ม "Ctrl" ค้างตามด้วย "F" เพื่อค้นหาชื่อ**
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

*หากไม่มีรายชื่อในประกาศ สามารถลงชื่อเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี*
**
นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชาเลือกเสรีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้**

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
 4.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
>>เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน<<<
นักศึกษาภาคปกติ

•รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) เสาร์-อาทิตย์
•รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

 

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 5.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 6.คำถามที่พบบ่อย    

คำถามที่พบบ่อย Faqs

   1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
-การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
-หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
   2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
   3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
-นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
   4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
-เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
   5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
-นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
   6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
-การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
   7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีรหัสเดิม หากไม่มีวิชานั้นเปิดสอน นักศึกษาจะต้องขอยื่นเรื่องเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะของนักศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 7.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1