เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<หรือคลิกตรงชื่อหลักสูตรของ นศ. ได้ดังนี้
    1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
    2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    4.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    6.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    7.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    9.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
    และให้นำคำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าวดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560
    2. วันที่ 21 - 22 มกราคม 2560
    3. วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2559
 2.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
การรายงานตัว และพิมพ์บรายงานตัว >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3 (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<และให้นำคำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าวดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 5 ธันวาคม 2559
    2. วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
    3. วันที่ 31 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
 4.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<และให้นำคำร้องขอสำเร็จการศึกษามาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าวดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 5 ธันวาคม 2559
    2. วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
    3. วันที่ 31 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
    และนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ให้นำรูปถ่ายมายื่นที่กองบริการการศึกษาหรือจะนำมายื่นในวันที่มาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาก็ได้ เนื่องจากกองบริการการศึกษาไม่มีรูปถ่ายของท่าน ได้แก่
    1. 56294700302 นางกรันษมา จินวงษ์
    2. 55124640118 นายภาณุทิตย์ ฉ่ำพึ่ง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2559
 5.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 6.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 7.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1 ipv6 ready ipv6 test