เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/58 ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    
    นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ได้โดย
>>คลิกที่นี่<<และสามารถติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  ยกเว้นวันที่ดังกล่าว ดังนี้ที่งดให้บริการ
    1. วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2558
    2. วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2558
    3. วันที่ 31 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
    และ นศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ login เข้าสู่ระบบของ นศ. เองเพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่มีปัญหาได้แก่
    1. 55294700441 น.ส.บุญนำ คงเพ็ชร
    2. 55294700450 นายณัฐพล มั่นกลิ่น
    3. 56242290128 สิบโท สมเจต คนเสงี่ยม
    4. 52115260219 นายวรวิช บุญมา
    5. 54262620115 น.ส.อารยา มากล้น
    6. 56242290117 จ่าอากาศเอก วุฒิไกร จันนวน
    7. 54262620121 จ่าอากาศโท วทัญญู จันทร์คล้อย
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2558
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/57 ครั้งที่ 2 (ด่วน)    
0
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2558
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/57 ครั้งที่ 1 (ด่วน)    
0
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2558
 4.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    
นักศึกษาภาคปกติ
•  รุ่น 53-56
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 เป็นต้นไป >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
•  รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•  รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 5.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 6.ปฏิทินการศึกษา    
นักศึกษา ภาคปกติ
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
>>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
  ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 >>>คลิกที่นี่<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
นักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2558 >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 7.การตรวจสอบผลการศึกษา    
หากนักศึกษาท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการศึกษา และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบบริการการศึกษานี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2554
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1