เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 มี.ค. 2563 0:00 น.31 มี.ค. 2563 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน16 มี.ค. 2563 0:00 น.16 มี.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 มี.ค. 2563 0:00 น.25 มี.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 มี.ค. 2563 0:00 น.25 มี.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา18 มี.ค. 2563 0:00 น.25 มี.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มี.ค. 2563 0:00 น.25 มี.ค. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 เม.ย. 2563 0:00 น.1 เม.ย. 2563 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 เม.ย. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2563 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค4 พ.ค. 2563 0:00 น.4 พ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน15 พ.ค. 2563 0:00 น.15 พ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน19 พ.ค. 2563 0:00 น.19 พ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด19 พ.ค. 2563 0:00 น.19 พ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 พ.ค. 2563 0:00 น.19 พ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)25 พ.ค. 2563 0:00 น.29 พ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I15 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา22 มิ.ย. 2563 0:00 น.22 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต3 ก.ค. 2563 0:00 น.3 ก.ค. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต17 ก.ค. 2563 0:00 น.17 ก.ค. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1