เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ2 ก.ค. 2561 0:00 น.26 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน6 ส.ค. 2561 0:00 น.6 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 ก.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 231 ก.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 331 ก.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 431 ก.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ31 ก.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ส.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2561 0:00 น.31 ส.ค. 2561 0:00 น.
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ13 ส.ค. 2561 0:00 น.13 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ส.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา14 ส.ค. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ส.ค. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ก.ย. 2561 0:00 น.1 ก.ย. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ย. 2561 0:00 น.30 ก.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค24 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร15 ต.ค. 2561 0:00 น.15 ต.ค. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันปิยมหาราช)23 ต.ค. 2561 0:00 น.23 ต.ค. 2561 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค9 พ.ย. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน14 พ.ย. 2561 0:00 น.14 พ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I25 ธ.ค. 2561 0:00 น.25 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 พ.ย. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา21 พ.ย. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด21 พ.ย. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)26 พ.ย. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)3 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 3)11 ธ.ค. 2561 0:00 น.11 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา2 ม.ค. 2562 0:00 น.2 ม.ค. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต1 ก.พ. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต15 ก.พ. 2562 0:00 น.15 ก.พ. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาเก่าลงทะเบียน31 ก.ค. 2561 0:00 น.12 พ.ย. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1