ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 512102060

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
 112 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    136 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    33 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104204 Theory of Numbers
 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6)
วท 4104109 Introduction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4104106 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4104301 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
วท 4104104 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4104201 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4104105 English for Mathematics Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4104108 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4104202 Set Theory
 ทฤษฎีเซต
3 (3-0-6)
วท 4104205 Abstract Algebra
 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6)
วท 4104107 Number System
 ระบบจำนวน
3 (3-0-6)
 22 เอกเลือก    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104408 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
วท 4104309 Regression Analysis
 การวิเคราะห์การถดถอย
3 (3-0-6)
วท 4104305 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
วท 4104306 Graph Theory
 ทฤษฎีกราฟ
3 (3-0-6)
วท 4104413 Introduction to Topology
 โทโพโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4104409 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวคเตอร์
3 (3-0-6)
วท 4104314 Mathematics Camp
 ค่ายคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104310 Nonparametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3 (3-0-6)
วท 4104412 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
วท 4104207 Mathematical Statistics 1
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
วท 4104407 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3 (3-0-6)
วท 4104406 Classroom Research in Mathematics
 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104405 Seminat in Mathematics
 สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104313 Mathematics and Problem-Solving
 คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
วท 4104308 Statistical Analysis
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4104415 Probability Theory 2
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
3 (3-0-6)
วท 4104414 Probability Theory 1
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
3 (3-0-6)
วท 4104401 Mathematical Logic
 คณิตตรรกศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4104312 Trends in Mathematics Education
 แนวโน้มคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4104307 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
วท 4104304 Computer Applications for Mathematics Teachers 1
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
วท 4104208 Mathematical Statistics 2
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
วท 4104311 Development of Mathematics
 การพัฒนาการคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104404 Introduction to Real Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4104411 Introduction to Complex Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4104402 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (3-0-6)
วท 4104403 Computer Applications for Mathematics Teachers 2
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
วท 4104410 Mathematical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
 23 วิชาการสอนคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104302 Measurement and Geometry in School Mathematics
 การวัดและเรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3 (3-0-6)
วท 4104203 Numvers and Operations in School Mathematics
 จำนวนและการดำเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3 (3-0-6)
 24 วิชาเลือกการสอนคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104206 Algebra in School Mathematics
 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3 (3-0-6)
วท 4104315 Data Analysis and Probability in School Mathematics
 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3 (3-0-6)
วท 4104209 Mathematics Learning Management
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 25 กลุ่มวิชาชีพครู    55 หน่วยกิต
 251 วิชาชีพครูบังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100103 Virtue Ethics and Codes of Conduct
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3 (2-2-5)
คศ 1204410 Educational Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1100307 Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
คศ 1101205 Curriculum
 หลักสูตร
3 (2-2-5)
คศ 1202411 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1203104 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1101206 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
คศ 1204101 Educational Philosophy
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1204102 Self - Actualization for Teachers
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
คศ 1202308 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1201309 Innovation and Information Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 252 วิชาชีพครูเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1204301 Educations and Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
คศ 1203206 Guidance Psychology for Adolescence
 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น
3 (2-2-5)
คศ 1201305 Utilization of Community Resources for Education
 การใช้แหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1203205 Personality and Adjustment
 บุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (3-0-6)
คศ 1203207 Human Relations for Teachers
 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
3 (3-0-6)
คศ 1101405 Independent Study in Education
 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1201307 Designing Instruction of Digital Learning
 การออกแบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียนดิจิทัล
3 (2-2-5)
คศ 1201312 Photography for Communications
 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
คศ 1203203 Child Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (2-2-5)
คศ 1203209 Home Room Activity
 กิจกรรมโฮมรูม
3 (3-0-6)
คศ 1203213 Aging Psychology
 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
คศ 1203214 Stress Management
 การบริหารจัดการความเครียด
3 (3-0-6)
คศ 1204401 Alternative Educations
 การศึกษาทางเลือก
3 (3-0-6)
คศ 1100202 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
คศ 1101303 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1201310 Management of Training in Education
 การจัดการฝึกอบรมทางการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1203208 Mental Health
 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
คศ 1203210 Students Counseling System
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 (3-0-6)
คศ 1101301 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 (2-2-5)
คศ 1201306 Event and Exhibition Design
 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3 (2-2-5)
คศ 1103467 Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
3 (2-2-5)
คศ 1101406 Seminar in Education
 การสัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1203212 Counseling for Students at Risk
 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง
3 (2-2-5)
คศ 1201303 Digital Media for Education
 สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1103468 Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
3 (2-2-5)
คศ 1204305 Education and Nation Development
 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
3 (2-2-5)
คศ 1201308 Technology of Photography
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
3 (2-2-5)
คศ 1202303 Project Evaluations
 การประเมินโครงการ
3 (2-2-5)
คศ 1201311 Contemporary Technology for Teacher
 เทคโนโลยีร่วมสมัยสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1101302 Instructional Models
 รูปแบบการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
คศ 1101304 Teaching Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
คศ 1201301 Business in Education Digital Media
 ธุรกิจสื่อดิจิทัลการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1201304 Designing and Production of Educational Info Graphic
 การออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
 26 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100502 Professional Training (Internship 2)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
6 (0-360-0)
คศ 1100501 Professional Training (Internship 1)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
6 (0-360-0)
คศ 1100401 Professional Training (Practicum 1)
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2 (90)
คศ 1100402 Professional Training (Practicum 2)
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2 (90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1