ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 512211957

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    78 หน่วยกิต
 21 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107104 Fundamental of Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107102 Fundamental of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107101 Mathematics for Chemistry
 คณิตศาสตร์สำหรับเคมี
3 (3-0-6)
วท 4107103 Fundamental of Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
 22 วิชาเอกบังคับ    56 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107107 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4107201 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4107205 English for Chemistry
 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
3 (3-0-6)
วท 4107302 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-3-0)
วท 4107105 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4107204 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
วท 4107304 Repairing and design for basic chemical equipments
 การซ่อมและการออกแบบสร้างเครื่องมือทดลองทางเคมีเบื้องต้น
2 (1-2-3)
วท 4107305 Statistics and Research Methodology
 หลักสถิติและวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4107106 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
วท 4107208 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
วท 4107403 Chemistry of Natural Products
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
วท 4107108 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
วท 4107202 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
วท 4107207 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4107306 Food Chemistry and Analysis
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3 (2-2-5)
วท 4107406 Unit Operation
 ยูนิตโอเปอเรชัน
3 (3-0-6)
วท 4107109 Experimental design for chemistry
 การออกแบบการทดลองสำหรับวิชาเคมี
2 (1-2-3)
วท 4107203 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4107404 Seminar in Chemistry Education
 สัมมนาทางเคมีศึกษา
1 (0-2-1)
วท 4107206 Introduction to laboratory safety
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
2 (1-2-3)
วท 4107303 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4107301 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
วท 4107401 Science Project 1
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
2 (0-4-2)
วท 4107402 Science Project ll
 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
2 (0-4-2)
วท 4107405 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3 (2-2-5)
 23 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107307 Teaching for Science - Chemistry
 การสอนวิทยาศาสตร์-เคมี
3 (2-2-5)
วท 4107407 Learning Management in Science and Chemistry Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เคมีศึกษา
3 (2-2-5)
 24 วิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107417 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
วท 4107415 Insturmental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-3-0)
วท 4107412 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4107408 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4107416 Scientific Equipment Production
 การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
1 (0-3-0)
วท 4107418 Applications of Biotechnology in Industrial
 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
วท 4107411 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
วท 4107419 Science communication
 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4107413 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
วท 4107410 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4107414 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
วท 4107409 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
 25 กลุ่มวิชาชีพครู    58 หน่วยกิต
 251 บังคับ    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1204102 Self Actualization for Teachers
 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
คศ 1201309 Innovation and Information Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1202308 Learning Assessment and Evaluation
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
3 (3-0-6)
คศ 1101205 Curriculum
 หลักสูตร
3 (3-0-6)
คศ 1100103 Virtue Ethics and Codes of Conduct
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3 (3-0-6)
คศ 1202411 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
คศ 1204101 Educational Philosophy
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101307 Languages and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
คศ 1203104 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
คศ 1204410 Educational Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101206 Learning Management and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-6)
 252 เลือก    9 หน่วยกิต
 2521 กลุ่มวิชาเทคนิคการศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1203203 Child Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
คศ 1203204 Special Child Psychology
 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2 (2-0-4)
คศ 1204401 Alternative Educations
 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
คศ 1204301 Educations and Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
คศ 1204302 Principles of Educational Administration
 หลักการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1202303 Project Evaluations
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
คศ 1204304 Educational Businesses
 ธุรกิจการศึกษา
2 (2-0-4)
คศ 1103467 Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
คศ 1201401 Telecommunications and Distance Learning
 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2 (2-0-4)
คศ 1103468 Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
 2522 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1101304 Teaching Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (3-0-6)
คศ 1101405 Independent Study in Education
 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101301 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 (3-0-6)
คศ 1101303 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101406 Seminar in Education
 การสัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 26 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100401 Professional Training (Practicum 1)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2 (90)
คศ 1100501 Professional Training (Internship 1)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
6 (360)
คศ 1100502 Professional Training (Internship 2)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
6 (360)
คศ 1100402 Professional Training (Practicum 2)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2 (90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1