ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 512102051

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    127 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 211 เอกบังคับ    30 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104203 Calculus and Analytic Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
4105208 introction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
4104303 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
4104116 English for Mathematic Teachers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2
3(1-2-3)
4104115 English for Mathematic Teachrs 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
3(1-2-3)
4104105 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104201 Number System
 ระบบจำนวน
3(3-0-6)
4104204 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3(3-0-6)
4104210 Programming Package for Mathematics
 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
4104104 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
 212 เอกเลือก    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104302 Set Theory
 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4104307 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
4105209 Mathematical Statistics 1
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
4105307 Regression Analysis
 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
4104306 calculus and Analytic Geometry 3
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3(3-0-6)
4104308 Fundamantal of Geometry
 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
4104310 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
4104405 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
4104412 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4105202 Statistical Analysis 2
 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
4104403 Abstract Algebra 2
 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
4104408 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวคเตอร์
3(3-0-6)
4104418 Projective Geometry
 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
4104431 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4105402 Theory of Probability 2
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
3(3-0-6)
4104103 College Algebra
 พีชคณิตระดับวิทยาลัย
3(3-0-6)
4104401 Theory of Numbers
 ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
4104406 Partial Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
4104407 Advanced Calculus
 แคลคูลัสชั้นสูง
3(3-0-6)
4104410 Introduction to Real Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
3(3-0-6)
4105101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3(3-0-6)
4105201 Statistical Analysis 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4105308 Nonpatametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
4105326 Operation Research 1
 การวิจัยดำเนินงาน 1
3(2-2-5)
4104305 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
4104404 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
4104409 Mathemeaticl Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4105401 Theory of Probability 1
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
3(3-0-6)
4104301 History of Mathematics
 ประวัติคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104411 Introduction to Complex Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
4105210 Mathematical Statistics 2
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4104315 Computer Assisted Instruction in Mathematics
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
4104402 Mathematical Logic
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104417 Non-Euclidean Geometry
 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิค
3(3-0-6)
4104420 Introduction to Graph Theory
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาชีพครู    52 หน่วยกิต
 221 วิชาการศึกษา    36 หน่วยกิต
 2211 วิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101404 Learning Management Behavior in Specialization
 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน
3 (2-2-5)
1101403 Classroom Managment
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
1202302 Measurement and Learning Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1203202 Psychology and Guidance for Teacher
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(3-0-6)
1201301 Learning Innovation
 นวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
1101201 Curriculum and Curriculum Development
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1101101 Learning Management
 การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1204101 Education and Teachers Professional Development
 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
1202401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(3-0-6)
 2212 วิชาเลือก    9 หน่วยกิต
 22121 กลุ่มวิชาเทคนิคการศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202303 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
3(3-0-6)
1204301 Education and Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
1204304 Educational Business
 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0-4)
1201302 Information Technology in Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1204302 Principles of Educational Administration
 หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
1204401 Alternative Education
 การศึกษาทางเลือก
2(2-0-4)
1201401 Telecommunications and Distance Learning
 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0-4)
1202301 Education Evaluation
 การประเมินทางการศึกษา
3(3-0-6)
1203204 Special Child Psychology
 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2(2-0-4)
1203203 Child Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็ก
3(3-0-6)
1204402 Independent Study in Education
 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
3(3-0-6)
1204403 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
 22122 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101304 Teaching Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3(3-0-6)
1100202 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
1101303 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
1101406 Seminar in Education
 การสัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1101301 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3(3-0-6)
1101302 Instructional Models
 รูปแบบการเรียนการสอน
3(3-0-6)
1101405 Independent Study in Education
 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
 222 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100501 Professional Training (Internship 1)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (300)
1100502 Professional Training (Internship 2)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (300)
1100201 Professional Training (Practicum 1)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(1-2-3)
1100401 Professional Training (Practicum 3)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 3
2(1-2-3)
1100301 Professional Training (Practicum 2)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(1-2-3)
 3 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1