ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี พิเศษ
 หลักสูตร : -
 สาขาวิชา : 3221061

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1731 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 17311 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต
 173111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 173112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 17312 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 173121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 173122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
 17313 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 173131 กลุ่มคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 173132 กลุ่มวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 173133 กลุ่มเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 1732 หมวดวิชาเฉพาะ    126 หน่วยกิต
 17321 กลุ่มวิชาชีพครู    36 หน่วยกิต
 173211 วิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204101 Education and Teachers Professional Development
 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
1101201 Curriculum and Curriculum Development
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1202302 Measurement and Learning Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1101403 Classroom Managment
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
1101101 Learning Management
 การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
1101404 Learning Management Behavior in Specialization
 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน
3 (2-2-5)
1203202 Psychology and Guidance for Teacher
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(3-0-6)
1202401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(3-0-6)
1201301 Learning Innovation
 นวัตกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
 173212 วิชาเลือก    9 หน่วยกิต
 1732121 เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเทคนิคการศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204304 Educational Business
 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0-4)
1204401 Alternative Education
 การศึกษาทางเลือก
2(2-0-4)
1203204 Special Child Psychology
 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2(2-0-4)
1203203 Child Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็ก
3(3-0-6)
1201302 Information Technology in Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
1204302 Principles of Educational Administration
 หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
1202301 Education Evaluation
 การประเมินทางการศึกษา
3(3-0-6)
1204301 Education and Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
1204403 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
1204402 Independent Study in Education
 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
3(3-0-6)
1202303 Project Evaluation
 การประเมินโครงการ
3(3-0-6)
1201401 Telecommunications and Distance Learning
 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0-4)
 1732122 เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100202 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
1101406 Seminar in Education
 การสัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1101302 Instructional Models
 รูปแบบการเรียนการสอน
3(3-0-6)
1101301 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3(3-0-6)
1101303 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
1101405 Independent Study in Education
 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
 17322 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100301 Professional Training (Practicum 2)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(1-2-3)
1100401 Professional Training (Practicum 3)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 3
2(1-2-3)
1100502 Professional Training (Internship 2)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (300)
1100201 Professional Training (Practicum 1)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(1-2-3)
1100501 Professional Training (Internship 1)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (300)
 1733 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 17331 บังคับเรียน    50 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101463 Independent Study in Science
 โครงการศึกษาเอกเทศ
3(1-4-4)
4103107 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
6101312 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
4101106 Physic Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
4102105 Chemistry 1
 เคมี 1
3(3-0-6)
4103106 Biology Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-2-1)
4101108 Physic Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
4101105 Physic 1
 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4103105 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
4101253 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
4101254 Astronomy and Space
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
4102107 Fundamental of Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
4103108 Biology Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-2-1)
4104101 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4101252 General Geology
 ธรณีวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
4101461 Seminar in Science
 สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
4101107 Physic 2
 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
4101464 Construction of Science Materials
 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4102106 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-2-1)
4102108 Chemistry 2
 เคมี 2
3(3-0-6)
 17332 วิชาเอกเลือก เลือกรายวิชาใน 3 แขนง    8 หน่วยกิต
 173321 แขนงวิชาชีววิทยา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103405 Biotechnique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-2-5)
4103309 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร
3(3-0-6)
4103318 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3(2-2-5)
4103311 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
4103302 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3(2-2-5)
4103404 Microtechnique
 ไมโครเทคนิค
3(2-2-5)
4103201 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
4103206 Ecology
 นิเวศวิทยา
3(2-2-5)
4103209 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3(2-2-5)
4103203 Botany
 พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
4103205 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
4103204 Genetics
 พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
4103317 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
4103202 Zoology
 สัตววิทยา
3(2-2-5)
4103310 Human Genetic
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
4103320 Mycology
 ราวิทยา
3(2-2-5)
4103329 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
 173322 แขนงวิชาเคมี
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102215 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-2-1)
4102308 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
3(3-0-6)
4102327 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2(1-2-3)
4102337 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-2-1)
4102350 Industrial and Environment Chemistry
 เคมีศึกษา
3(2-2-5)
4102408 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
4102409 Physical Chemistry Loboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
4102211 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4102340 Chemistry Laboratory Skill Improvement
 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
2(1-2-3)
4102336 ฺBiochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
4102314 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3(2-2-5)
4102412 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
1(0-2-1)
4102334 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-6)
4102209 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
4102203 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-2-1)
4102411 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
3(3-0-6)
4102347 Food Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-2-1)
4102341 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
4102332 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
4102208 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-2-1)
4102207 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
4102335 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-2-1)
4102333 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1(0-2-1)
4102202 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
4102210 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1(0-2-1)
4102214 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102309 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
1(0-2-1)
4102405 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2(2-0-4)
4102316 Food Chemistry 1
 เคมีอาหาร 1
3(2-2-5)
4102212 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
4102310 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
 173323 แขนงวิชาฟิสิกส์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101431 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
4101421 Nuclear Physic 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3(3-0-6)
4101317 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น
3(3-0-6)
4104114 Mathematic for Science 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
3(3-0-6)
4101331 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
4104109 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4101415 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
4101423 Radiology
 รังสีวิทยา
3(3-0-6)
4101323 X-Ray Crystallography
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอ๊กซ์
3(3-0-6)
4101433 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
4101422 Nuclear Physic Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1(0-2-1)
4101333 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4101215 Mechanics
 กลศาสตร์
3(3-0-6)
4101413 Electromagnetic field
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
4101445 Construction of Physic Materials
 การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
 1734 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1