ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 2122001

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเนื้อหา    79 หน่วยกิต
 211 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102104 Fundamental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัตการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4104102 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
4101104 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4102103 Fundamental Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4101103 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 212 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    31 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4201307 Experimental Design in Agriculture
 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3(2-2-5)
4102201 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
4201401 Seminar in Agriculture
 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-2-1)
4102107 Fundamental of Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
4201301 Principles of Farm Mechanics
 งานช่างเกษตร
3(2-2-5)
4201101 Principle of Plant Science
 หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
4103204 Genetics
 พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
4201402 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)
4201102 Principle of Animal Science
 หลักการเลี้ยงสัตว์
3(2-2-5)
4105101 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3(3-0-6)
4103205 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
 213 แขนงวิชาเอกเลือก    24 หน่วยกิต
 2131 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4201406 Crop Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
4201405 Physiology for Plant Production
 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-2-5)
4103203 Botany
 พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
4201201 Soil Science
 ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)
4201309 Principles of Plant Propagation
 หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
4201321 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3(2-2-5)
4201409 Agricultural System
 ระบบการเกษตร
3(2-2-5)
4201407 Post Harvest Technology
 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
 2132 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4201203 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
4201311 General Diseases and Sanitation of Domestic Animal
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
3(2-2-5)
4201313 Animal Nutrition
 โภชนะศาสตร์สัตว์
3(2-2-5)
4201314 Livestock Production
 การผลิตสัตว์ใหญ่
3(2-2-5)
4201312 Animal Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
4103202 Zoology
 สัตววิทยา
3(2-2-5)
4201204 Small Animal Production
 การผลิตสัตว์เล็ก
3(2-2-5)
4201205 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์
3(2-2-5)
 214 กลุ่มวิชาเอกเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4201430 Milk Science
 วิทยาศาสตร์น้ำนม
3(2-2-5)
4201412 Plant Nutruiton
 ธาตุอาหารพืช
3(2-2-5)
4201322 Insect and Their Control
 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3(2-2-5)
4201316 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3(2-2-5)
4201431 Egg and Chicken Meat Science
 วิทยาศาสตร์ไข่และเนื้อไก่
3(2-2-5)
4201416 Oil Crops
 พืชน้ำมัน
3(2-2-5)
4201415 Cereal Crops
 ธัญพืช
3(2-2-5)
4201408 Seeds and Seed Technology
 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
3(2-2-5)
4201318 Fancy Animal
 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
3(2-2-5)
4201315 Artificial Insemination
 การผสมเทียม
3(2-2-5)
4201425 Plant Tissue Cuture in Agiculture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
4201424 Landscape Gardening
 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
3(2-2-5)
4201411 Soiless Culture
 การปลูกพืชแบบไร้ดิน
3(2-2-5)
4201317 Animal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
3(2-2-5)
4201419 Forage Crops
 พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
4201325 Principles of Agricultural Extension
 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
4201410 Plant Growth Regulator and Chemicals
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
4201426 Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3(2-2-5)
4201433 Animal Behavior
 พฤติกรรมของสัตว์
3(2-2-5)
4201305 Organic Agriculture
 เกษตรอินทรีย์
3(2-2-5)
4201310 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
4201413 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3(2-2-5)
4201418 Industrial Field Crops
 พืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
4201421 Floriclture and Ornamental Plants
 ไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
4201423 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3(2-2-5)
4201428 Feed Analysis
 การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
4201432 Standard of Animal Farm and Managemetn
 มาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
3(2-2-5)
4201434 Agricultural Extension for Sustainable Agriculture
 การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
4201202 Economics Field Crops
 พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
4201303 Royal Theory for Agriculture
 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
3(2-2-5)
4201308 Agricultural Law
 กฎหมายการเกษตร
3(3-0-6)
4201320 Integration of Livestock Enterprises
 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-2-5)
4201323 Plant Pathology and Their Control
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
3(2-2-5)
4201427 Applied Animal Nutrition
 โภชนะศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3(2-2-5)
4201429 Meat Science
 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3(2-2-5)
4201417 Fiber Crops
 พืชเส้นใย
3(2-2-5)
4201302 English for Agricultural Technology
 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6)
4201304 Natural Agriculture
 เกษตรธรรมชาติ
3(2-2-5)
4201319 Computer for Animal production
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
4201324 Principle of Weed Control
 หลักการควบคุมวัชพืช
3(2-2-5)
4201414 Soil Managemetn
 การจัดการดิน
3(2-2-5)
4201420 Principles of Vegetable Production
 การผลิตผัก
3(2-2-5)
4201422 Principles of Pomology
 หลักการไม้ผล
3(2-2-5)
4201306 Agriculture Hobbies
 เกษตรเพื่องานอดิเรก
3(2-2-5)
4201404 Information System in Agriculture
 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4201403 Field Experience in Agricultural
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (225)
 3 เลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1