ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212219164

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 21 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    39 หน่วยกิต
 211 กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203101 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4203103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4203104 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4203102 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
 212 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203205 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4203311 Statistics for Environmental Research
 สถิติเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203208 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-2-1)
วท 4203309 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4203206 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4203207 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4203310 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-2-1)
 22 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    46 หน่วยกิต
 221 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203313 Environmental Laws
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203112 Environmental Science Foundation
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203314 Natural Resources and Cultural Heritage Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
วท 4203315 Environmental Engineering Foundation
 พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 222 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    24 หน่วยกิต
 2221 วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203323 Environmental Pollution Control
 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
3 (2-2-5)
วท 4203422 Industrial Waste
 กากอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4203216 Water pollution
 มลพิษทางน้ำ
3 (2-2-5)
วท 4203317 Air Pollution
 มลพิษทางอากาศ
3 (2-2-5)
วท 4203421 Wastewater Treatment
 การบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-5)
วท 4203220 Solid and Hazardous Waste
 มูลฝอยและของเสียอันตราย
3 (2-2-5)
วท 4203218 Soil Pollution
 มลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
วท 4203319 Noise Pollution
 มลพิษทางเสียง
3 (2-2-5)
 2222 วิชาด้านเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203225 Environmental Remote Sensing
 การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203324 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
 223 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203326 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203328 International Standard System of Environmental Management
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203327 Geographic Information System for Natural Resource Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (2-2-5)
วท 4203429 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
 224 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203330 Research methods in Environmental Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203331 Seminar in Environmental
 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)
 23 วิชาเลือกเฉพาะด้าน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203441 Environmental Conservation Camping
 การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (0-6-3)
วท 4203439 Natural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
วท 4203338 Natural Disaster and Climate Change
 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3 (3-0-6)
วท 4203440 Water Resources and Management
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
3 (2-2-5)
วท 4203234 Soil and Mineral Science for Environment
 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203337 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203336 Community Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วท 4203335 English for Environmental Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203333 Energy Conservation and Development
 การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4203332 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203442 Environmental Research
 โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203443 Field Experience in Environmental Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (0-350-0)
 242 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203444 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (30)
วท 4203445 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-640-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1