ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212201964

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4101104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาบังคับ    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102475 Cooperative Education in Chemistry
 สหกิจศึกษาทางเคมี
6 (640)
วท 4102314 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102323 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102474 Pre-cooperative Education in Chemistry
 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
1 (1-0-2)
วท 4102346 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-2-1)
วท 4102345 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
วท 4102231 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102324 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102313 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102472 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
วท 4102352 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102242 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4102261 Chemical Safety
 เคมีความปลอดภัย
3 (3-0-6)
วท 4102434 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102212 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102473 Field Expereiences in Chemistry
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี
5 (250)
วท 4102232 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102343 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
วท 4102471 Seminar in Specialized Chemistry
 สัมมนาเฉพาะทางเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102270 English for Chemistry
 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102241 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4102344 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-2-1)
วท 4102351 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102211 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102221 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102433 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102222 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
 23 กลุ่มวิชาเลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102468 Local Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
วท 4102248 Environmental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-2-1)
วท 4102325 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
วท 4102469 Color Chemistry
 เคมีสี
3 (3-0-6)
วท 4102363 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4102467 Selected Topic in Chemistry
 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102362 Unit Operation
 ยูนิตโอเปอเรชัน
3 (3-0-6)
วท 4102465 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
วท 4102449 Advanced Instrumental Analysis Chemistry
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
3 (3-0-6)
วท 4102364 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2 (1-2-3)
วท 4102247 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4102353 Enzyme Application
 การประยุกต์ใช้เอนไซม์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1