ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212219160

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 21 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    39 หน่วยกิต
 211 กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4203101 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4203103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4203102 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4203104 Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยา
1 (0-2-1)
 212 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203208 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-2-1)
วท 4203309 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4203310 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-2-1)
วท 4203206 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4203205 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4203207 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4203311 Statistics for Environmental Research
 สถิติเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 22 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    46 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
 221 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203314 Natural Resources and Cultural Heritage Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
วท 4203313 Environmental Laws
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203315 Environmental Engineering Foundation
 พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203112 Environmental Science Foundation
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 222 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    24 หน่วยกิต
 2221 วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203422 Industrial Waste
 กากอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4203216 Water pollution
 มลพิษทางน้ำ
3 (2-2-5)
วท 4203317 Air Pollution
 มลพิษทางอากาศ
3 (2-2-5)
วท 4203319 Noise Pollution
 มลพิษทางเสียง
3 (2-2-5)
วท 4203323 Environmental Pollution Control
 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
3 (2-2-5)
วท 4203421 Wastewater Treatment
 การบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-5)
วท 4203220 Solid and Hazardous Waste
 มูลฝอยและของเสียอันตราย
3 (2-2-5)
วท 4203218 Soil Pollution
 มลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
 2222 วิชาด้านเทคโนโลยี    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203324 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4203225 Environmental Remote Sensing
 การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 223 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203429 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
วท 4203327 Geographic Information System for Natural Resource Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (2-2-5)
วท 4203326 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203328 International Standard System of Environmental Management
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 224 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203330 Research methods in Environmental Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203331 Seminar in Environmental
 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)
 23 วิชาเลือกเฉพาะด้าน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203234 Soil and Mineral Science for Environment
 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203440 Water Resources and Management
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
3 (2-2-5)
วท 4203338 Natural Disaster and Climate Change
 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3 (3-0-6)
วท 4203439 Natural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
วท 4203337 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203441 Environmental Conservation Camping
 การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (0-6-3)
วท 4203332 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4203333 Energy Conservation and Development
 การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4203335 English for Environmental Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203336 Community Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203443 Field Experience in Environmental Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 (0-350-0)
วท 4203442 Environmental Research
 โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 242 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203445 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-640-0)
วท 4203444 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (30)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1