ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212201957

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    99 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4104101 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4104111 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4104102 Calculus and Analytic Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
 22 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    56 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102212 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102325 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
วท 4102346 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-2-1)
วท 4102241 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4102314 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102471 Seminar in Specialized Chemistry
 สัมมนาเฉพาะทางเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102323 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102211 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102251 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102345 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
วท 4102472 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
วท 4102222 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102313 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102344 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-2-1)
วท 4102343 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
วท 4102434 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102433 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102232 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102231 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4102252 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102242 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4102324 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102221 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102473 Field Expereiences in Chemistry
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (250)
วท 4102261 Chemical Safety
 เคมีความปลอดภัย
3 (3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาเอกเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102465 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
วท 4102362 Unit Operation
 ยูนิตโอเปอเรชัน
3 (3-0-6)
วท 4102347 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4102348 Environmental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-2-1)
วท 4102364 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2 (1-2-3)
วท 4102467 Selected Topic in Chemistry
 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102453 Enzymology
 เอนไซม์วิทยา
3 (3-0-6)
วท 4102449 Advanced Instrumental Analysis Chemistry
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
3 (3-0-6)
วท 4102454 Technique of Enzyme Purification
 เทคนิคการทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์
1 (0-2-1)
วท 4102466 The Use of Internet Databases for Research
 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการวิจัย
1 (0-2-1)
วท 4102363 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1