ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212205255

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    94 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus and Analytic Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
วท 4104103 Statistics for scientific Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4104101 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4103106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4101103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาบังคับ    39 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101413 Solid State Physics
 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-6)
วท 4101204 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101202 Electricity and Magnetism
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
วท 4101203 Medium Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง
2 (0-4-2)
วท 4101311 High Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
2 (0-4-2)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101205 Oscillation and Wave
 การสั่นและคลื่น
3 (3-0-6)
วท 4101201 Classical Mechanics
 กลศาสตร์คลาสสิก
3 (3-0-6)
วท 4101415 Project in Physics 2
 โครงงานฟิสิกส์ 2
2 (0-4-2)
วท 4101312 Project in Physics 1
 โครงงานฟิสิกส์ 1
2 (1-2-3)
วท 4101307 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
วท 4101308 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
1 (0-2-1)
วท 4101310 Quantum Mechanics
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
วท 4101309 Thermal and Statistical Physics
 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
วท 4101414 Nuclear Physics
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101330 Radiation Protection
 การป้องกันอันตรายจากรังสีและการประยุกต์
3 (3-0-6)
วท 4101324 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
3 (2-2-4)
วท 4101321 Electronics and Electric Circuit
 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า
3 (2-2-4)
วท 4101323 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
วท 4101317 Introduction to Nanomaterial and Nanotechnology
 วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101318 Gemology
 อัญมณีศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101325 Astrophysics
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3 (2-2-4)
วท 4101319 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101327 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101322 Digital and Microprocessors
 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-4)
วท 4101326 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101320 Microcontroller and Control System
 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบควบคุม
3 (2-2-4)
วท 4101329 Basic Padiobiology
 ชีวรังสีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101328 Basic Radiation Physics
 ฟิสิกส์รังสีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101417 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (480)
วท 4101416 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
5 (250)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1