ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212219150

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเนื้อหา    79 หน่วยกิต
 211 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
4101101 Principles of Physic
 หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4104102 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
4101102 Principles of Physic Laboratory
 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
 212 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4203307 Environmental Laws
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
4203204 Environmental Remote Sensing
 การสำรวจข้อมูลระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203202 Soil Science Foundation
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
4203301 Water and Waste Water Analysis
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
3(2-2-5)
4203203 Principles of Environmental Survey and Sampling
 หลักการสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203201 Environmental Microbiology 2
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
3(2-2-5)
4203402 Mangement of Natural Resources and Environmenat
 การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
4203304 International Standard System of Environmental Management
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203101 Environmental Microbiology 1
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
3(2-2-5)
4203306 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
4203302 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203303 Environmental Pollution Control
 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
3(2-2-5)
4203305 Introduction to Statistics for Environmental Research
 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
4203401 Environmental Research
 การวิจัยสิ่งแวดล้อม
3(0-6-3)
 213 กลุ่มวิชาเอกเลือก    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4203409 Principles of Watershed Management
 หลักการจัดการลุ่มน้ำ
3(2-2-5)
4203432 Soil Erosion Control
 การควบคุมการพังทลายของดิน
3(2-2-5)
4203434 Principles of Natural Resources Management
 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2-5)
4203311 Geological Information System for Natural Resource Managment
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
3(2-2-5)
4203406 Fishery Management
 ทรัพยากรประมงและการจัดการ
3(3-0-6)
4203413 Forest Ecology
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3(2-2-5)
4203414 Soil Ecology
 นิเวศวิทยาของดิน
3(2-2-5)
4203416 Human Resource Development Planning
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
4203428 Health Toxicology
 พิษวิทยาด้านอนามัย
3(2-2-5)
4203429 Industrial Sanitation
 การสุขาภิบาลในโรงงาน
3(2-2-5)
4203410 Land Use Planning
 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
4203425 Water Supply and Sanitation
 การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้
3(2-2-5)
4203427 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203430 Environmental Modeling
 แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4203433 Recration Resources and Management
 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
3(2-2-5)
4203308 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4203404 Forestry and Management
 ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ
3(2-2-5)
4203418 Environmental Engineering Foundation
 พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203411 Human Ecology
 นิเวศวิทยามนุษย์
3(2-2-5)
4203412 Tropical Ecology
 นิเวศวิทยาเขตร้อน
3(2-2-5)
4203431 Technology for Air Pollution Control
 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
4203206 Environment and Developmant
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3(2-2-5)
4203309 Occupational Health
 อาชีวอนามัย
2(2-0-4)
4203408 Natural and Cultural Heritage Conservation
 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
2(2-0-4)
4203424 Industrial Waste Water and Control
 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
2(1-2-3)
4203426 Building Sanitation
 การสุขาภิบาลในอาคาร
2(1-2-3)
4203435 Environmental Conservation Camping
 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3(0-6-3)
4203310 Wastewater Treatment Technology
 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3(2-2-5)
4203403 Industrial Safety Training
 การฝึกอบรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
4203405 Wildife Resources and Management
 ทรัพยากรสัตว์ป่าและการจัดการ
3(3-0-6)
4203407 Water Resources and Management
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
3(3-0-6)
4203419 Air Pollution
 มลพิษทางอากาศ
2(1-2-3)
4203420 Water Pollution
 มลพิษทางน้ำ
3(2-2-5)
4203421 Noise Pollution
 มลพิษทางเสียง
2(1-2-3)
4203422 Soil Pollution
 มลพิษทางดิน
3(2-2-5)
4203423 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203205 Solid Wastes Management
 การจัดการขยะมูลฝอย
3(2-2-5)
4203207 Environmental Monitoring
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4203415 Aquatic Ecology
 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
3 (2-2-5)
4203417 Water Resources Engineering Foundation
 พื้นฐานทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ
3(2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4203312 Field Experience in Environmental Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 (225)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1