ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 202211962

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022306 Philosophy of King for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0011216 English Communication Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
ศท 0011215 English Usage and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3 (2-2-5)
ศท 0022310 Realization of Educational Changes
 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
ศท 0011217 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
ศท 0022308 Strengthening and Maintaining Mental Health
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
ศท 0022305 21st Century Skills for Life and Profession
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
ศท 0022309 Aesthetics
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
ศท 0022307 Effective Citizens
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
ศท 0011218 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    106 หน่วยกิต
 21 วิชาเอกบังคับ    43 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107108  
 หลักเคมี
3 (2-2-5)
วท 4107109  
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107212  
 ชีวเคมี
3 (2-2-5)
วท 4107113  
 การสร้างสื่อและนวตกรรมทางเคมี
2 (1-2-3)
วท 4107111  
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107114  
 เคมีอนินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4107215  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3 (2-2-5)
วท 4107315  
 สัมมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
วท 4107213  
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4107314  
 การจัดการเรียนรู้เคมี
3 (2-2-5)
วท 4107316  
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
วท 4107110  
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107112  
 ความปลอดภัยทางเคมี
2 (1-2-3)
วท 4107210  
 เคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4107211  
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-2-5)
วท 4107214  
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
3 (2-2-5)
 22 วิชาเอกเลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4107318  
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4107438  
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3 (2-2-5)
วท 4107435  
 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4107443  
 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3 (2-2-5)
วท 4107319  
 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
วท 4107430  
 เคมีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
วท 4107439  
 เคมีกับการใช้ประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วท 4107434  
 เคมีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4107317  
 เคมีสำหรับโรงเรียน
2 (1-2-3)
วท 4107436  
 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
วท 4107437  
 เคมีเครื่องสำอาง
3 (2-2-5)
วท 4107441  
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4107433  
 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3 (2-2-5)
วท 4107442  
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี
3 (2-2-5)
วท 4107431  
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4107440  
 เคมีสีเขียว
3 (2-2-5)
วท 4107429  
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
วท 4107432  
 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาชีพครู    43 หน่วยกิต
 231 วิชาชีพครู    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1203102 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1101209 Learning Management Science 2
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
3 (2-2-5)
คศ 1100411 Individual Development Plan
 คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
คศ 1101104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
คศ 1100101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
คศ 1202207 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1202310 Research and Learning Innovation Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1100103 Communicative Language for teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1101206 Learning Management Science 1
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
3 (2-2-5)
คศ 1201105 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1204208 Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 232 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100415 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (0-290-0)
คศ 1100112 Internship I
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 (90)
คศ 1100314 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 (90)
คศ 1100213 Internship II
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1