เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 2.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา (ด่วนมาก)    
    นศ. ที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้นั้น จะต้องมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา ซึ่ง นศ. สามารถตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี โดย
    1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
    2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้ นศ. เข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของ นศ. ตรงเมนูตรวจสอบจบ
     ซึ่งในการขอรับวุฒิการศึกษานี้ ให้ นศ. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา) หรือใบเสร็จชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
    1. วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562
    2. วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562
    3. วันที่ 12 สิงหาคม 2562
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2562
 3.การตรวจสอบผลการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาที่มีผลการเรียนเข้าสู่ระบบครบทุกรายวิชา สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ที่จะทำการอนุมัติในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดย
    1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
    2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของนักศึกษาตรงเมนูตรวจสอบจบ
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
 4.ผลการเรียนที่ไม่ปรากฏ กรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ด่วนมาก)    
    นักศึกษาท่านใดที่ได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จการชำระเงินในภาคการศึกษา
นั้น ๆ มายื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อที่กองบริการการศึกษาจะได้ดำเนินการส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบให้กับนักศึกษา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2562
 5.การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนมาก)    

รูปถ่ายชุดนักศึกษา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ >คลิก<

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2561
 6.การค้นหารายวิชาแทน (ด่วน)    
    ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นศ. สามารถลงทะเบียนเรียนสมทบในรายวิชาที่สามารถแทนกันได้ระหว่างหลักสูตรใหม่มายังหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรปรับปรุงมายังหลักสูตรใหม่
    ซึ่ง นศ. สามารถค้นหารายวิชาแทนได้จากเมนู"ค้นหารายวิชาแทน"กรณีที่ต้องการดูตัวอย่างการค้นหารายวิชาให้>>คลิกที่นี่<<
   และ นศ. สามารถตรวจสอบรายวิชาที่ไม่สามารถลงเรียนแทนกันได้ โดยรายวิชา
ดังกล่าวนี้ เป็นรายวิชาที่ทางสาขาวิชาได้แจ้งมา ดังนี้
   1. สาขาวิชาการจัดการ >>คลิกที่นี่<<
    2. สาขาวิชาการตลาด >>คลิกที่นี่<<
    3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<
    4. สาขาวิชาการบัญชี >>คลิกที่นี่<<
    5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >>คลิกที่นี่<<
    6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >>คลิกที่นี่<<
    7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา >>คลิกที่นี่<<
    9. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ >>คลิกที่นี่<<
    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
 7.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา    

เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาภาคปกติ
•รุ่น 2553-2556
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 2557-2561 >>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 2557-2561 เพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

นักศึกษา ภาคพิเศษ
•รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
>>>คลิกที่นี่<<<
•รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 8.การเข้าสู่ระบบ    
กรณีที่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วปรากฏข้อความตามด้านล่าง ให้คลิกที่ข้อความในกรอบค่ะ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2555
 9.คำถามที่พบบ่อย    

คำถามที่พบบ่อย Faqs

   1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
-การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
-หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
   2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
-ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
   3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
-นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
   4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
-เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
   5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
-นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
   6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
-การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
   7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
-นักศึกษาต้องค้นหารายวิชาแทน ในเมนูซ้ายมือ (ใช้รหัสวิชาเดิมตัวที่เรียนไม่ผ่าน) หากพบว่าไม่สามารถแทนกันได้ จะต้องขอเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะที่ศึกษาอยู่ ในเวลาทีกำหนดในปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 10.ALERT    
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1