เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ด่วนที่สุด)    

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต
       ☛   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ >> คลิกที่นี่ <<


 • หลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต
       ☛   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
       ☛   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
           >> คลิกที่นี่ <<


 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
       ☛   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

 • Photo
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2566
   2.วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (ด่วนที่สุด)    

          กำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัยตามปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
      1. วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566
      2. วันที่ 5 ธันวาคม 2566
      3. วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2566
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2566
   3.การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด)    

  <<< | | | ประกาศรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
  <<< | | | ปฏิทินการรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
  <<< | | | แผนการรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
  <<< | | | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
  <<< | | | ขั้นตอนการสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<

  Photo
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2566
   4.การรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ด่วนที่สุด)    

  >> ประกาศรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< <<

  >> ปฏิทินการรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< <<

  >> แผนการรับนักศึกษา   >>>คลิกที่นี่<<< <<

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< <<

  >> ขั้นตอนการสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< <<

  Photo
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2566
   5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ด่วนมาก)    
  ภาคปกติ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2566

  ภาคพิเศษ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • ภาค ฤดูร้อน/2566

  ปริญญาโท
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • ภาคฤดูร้อน/2566
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2566
   6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมาก)    
  ภาคปกติ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2565
 • ภาค ฤดูร้อน/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

  ภาคพิเศษ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)
 • ภาค ฤดูร้อน/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)

  ปริญญาโท
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2565
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
 • ภาคฤดูร้อน/2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2565
   7.ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ด่วน)    

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร - เอกสารแนบการเบิก
  ค่าเล่าเรียน

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • รุ่น 2553-2556
  >>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 2557-2562 >>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 2557-2562 เพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 2562 หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
     4 ปี
  >>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  • รุ่น 63
  >>>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 64
  >>>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 65
  >>>>คลิกที่นี่<<<
  • รุ่น 66
  >>>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
  • รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
  >>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
  • รุ่น 2562 เป็นต้นไป
  >>>คลิกที่นี่<<<

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2565
   8.การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วน)    

  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ >คลิก<

  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2561
   9.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วน)    
  การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
   10.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา    
        นักศึกษาที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้นั้น ให้มาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ที่กองบริการ
  การศึกษา หลังจากวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
  ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 2 วิธี โดย
        1.  ตรวจสอบในปฏิทินการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา
        2.  ตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบจบ ในระบบของนักศึกษา
       ซึ่งในการขอรับวุฒิการศึกษานี้ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดครุยสำรองมาด้วย (เผื่อในกรณีที่รูปถ่ายชำรุด) และนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา) อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้น
  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
      1. วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566
      2. วันที่ 5 ธันวาคม 2566
      3. วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2566
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2566
   11.คำถามที่พบบ่อย    

  คำถามที่พบบ่อย Faqs

     1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
  -การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
  -หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
     2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
  -ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
     3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
  -นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
     4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
  -เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
     5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
  -นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
     6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
  -การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
     7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
  -นักศึกษาต้องค้นหารายวิชาแทน ในเมนูซ้ายมือ (ใช้รหัสวิชาเดิมตัวที่เรียนไม่ผ่าน) หากพบว่าไม่สามารถแทนกันได้ จะต้องขอเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะที่ศึกษาอยู่ ในเวลาทีกำหนดในปฏิทินการศึกษา
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1