เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ7 เม.ย. 2562 0:00 น.10 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 128 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 228 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 328 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 428 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ28 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร29 เม.ย. 2562 0:00 น.26 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด28 เม.ย. 2562 23:59 น.19 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน11 พ.ค. 2562 0:00 น.11 พ.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)18 พ.ค. 2562 0:00 น.19 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 พ.ค. 2562 0:00 น.31 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 พ.ค. 2562 0:00 น.31 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา21 พ.ค. 2562 0:00 น.31 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 พ.ค. 2562 0:00 น.31 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน21 พ.ค. 2562 0:00 น.31 พ.ค. 2562 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด27 พ.ค. 2562 0:00 น.27 พ.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 มิ.ย. 2562 0:00 น.30 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (ซ้อมรับและรับปริญญา)15 มิ.ย. 2562 0:00 น.16 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)27 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ก.ค. 2562 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค4 ส.ค. 2562 0:00 น.4 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน18 ส.ค. 2562 0:00 น.18 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน18 ส.ค. 2562 0:00 น.18 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)24 ส.ค. 2562 0:00 น.25 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)31 ส.ค. 2562 0:00 น.31 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา31 ส.ค. 2562 0:00 น.31 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I15 ก.ย. 2562 0:00 น.15 ก.ย. 2562 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา25 ก.ย. 2562 0:00 น.25 ก.ย. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต1 พ.ย. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต15 พ.ย. 2562 0:00 น.15 พ.ย. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1