เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ6 ส.ค. 2561 0:00 น.22 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 126 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 226 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 326 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชั้นปี 426 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ26 ส.ค. 2561 23:59 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร27 ส.ค. 2561 0:00 น.16 ก.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 ส.ค. 2561 23:59 น.2 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน1 ก.ย. 2561 0:00 น.1 ก.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 ส.ค. 2561 23:59 น.2 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 ส.ค. 2561 23:59 น.2 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา14 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน14 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด17 ก.ย. 2561 0:00 น.17 ก.ย. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ย. 2561 0:00 น.30 ก.ย. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)13 ต.ค. 2561 0:00 น.14 ต.ค. 2561 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค25 พ.ย. 2561 0:00 น.25 พ.ย. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)10 พ.ย. 2561 0:00 น.11 พ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน2 ธ.ค. 2561 0:00 น.2 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน2 ธ.ค. 2561 0:00 น.2 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)8 ธ.ค. 2561 0:00 น.9 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)15 ธ.ค. 2561 0:00 น.16 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)22 ธ.ค. 2561 0:00 น.22 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา22 ธ.ค. 2561 0:00 น.22 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I7 ม.ค. 2562 0:00 น.7 ม.ค. 2562 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา11 ม.ค. 2562 0:00 น.11 ม.ค. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต1 ก.พ. 2562 0:00 น.1 ก.พ. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต22 ก.พ. 2562 0:00 น.22 ก.พ. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1