เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ12 ส.ค. 2562 0:00 น.6 ก.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE31 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 131 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 231 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 331 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 431 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ31 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร31 ส.ค. 2562 0:00 น.29 ก.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด31 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน7 ก.ย. 2562 0:00 น.7 ก.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ธ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา28 ก.ย. 2562 0:00 น.4 ต.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 ก.ย. 2562 0:00 น.4 ต.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน28 ก.ย. 2562 0:00 น.4 ต.ค. 2562 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 ก.ย. 2562 0:00 น.30 ก.ย. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ต.ค. 2562 0:00 น.31 ต.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)12 ต.ค. 2562 0:00 น.13 ต.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)9 พ.ย. 2562 0:00 น.10 พ.ย. 2562 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค1 ธ.ค. 2562 0:00 น.1 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)7 ธ.ค. 2562 0:00 น.8 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน15 ธ.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน15 ธ.ค. 2562 0:00 น.15 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)21 ธ.ค. 2562 0:00 น.22 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)28 ธ.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา28 ธ.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I12 ม.ค. 2563 0:00 น.12 ม.ค. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา22 ม.ค. 2563 0:00 น.22 ม.ค. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 ก.พ. 2563 0:00 น.7 ก.พ. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 ก.พ. 2563 0:00 น.21 ก.พ. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1