เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ17 ส.ค. 2560 0:00 น.27 ส.ค. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ก.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 22 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 32 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 42 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ2 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร2 ก.ย. 2560 0:00 น.17 ก.ย. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ก.ย. 2560 0:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ก.ย. 2560 0:00 น.17 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน9 ก.ย. 2560 0:00 น.9 ก.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 ก.ย. 2560 0:00 น.28 ก.ย. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา16 ก.ย. 2560 0:00 น.28 ก.ย. 2560 23:59 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน16 ก.ย. 2560 0:00 น.28 ก.ย. 2560 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด18 ก.ย. 2560 0:00 น.18 ก.ย. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)21 ต.ค. 2560 0:00 น.22 ต.ค. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)18 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค3 ธ.ค. 2560 0:00 น.3 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I17 ธ.ค. 2560 0:00 น.17 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน17 ธ.ค. 2560 0:00 น.17 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)9 ธ.ค. 2560 0:00 น.10 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)23 ธ.ค. 2560 0:00 น.24 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)30 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา30 ธ.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา15 ม.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 ก.พ. 2561 0:00 น.7 ก.พ. 2561 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต23 ก.พ. 2561 0:00 น.23 ก.พ. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1