เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ28 ก.พ. 2565 6:00 น.1 เม.ย. 2565 23:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.44 มี.ค. 2565 0:00 น.4 มี.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 27 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 37 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 47 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ7 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 มี.ค. 2565 6:00 น.8 เม.ย. 2565 23:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน14 มี.ค. 2565 0:00 น.14 มี.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 มี.ค. 2565 6:00 น.24 พ.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา21 มี.ค. 2565 6:00 น.8 เม.ย. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 มี.ค. 2565 6:00 น.8 เม.ย. 2565 23:00 น.
-วันสุดท้ายที่ทางคณะจัดส่งบันทึกข้อความขอเปิดกรณีพิเศษให้กองบริการการศึกษา4 เม.ย. 2565 0:00 น.4 เม.ย. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันจักรี)6 เม.ย. 2565 0:00 น.6 เม.ย. 2565 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด9 เม.ย. 2565 6:00 น.17 ก.ค. 2565 23:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์)13 เม.ย. 2565 0:00 น.15 เม.ย. 2565 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th18 เม.ย. 2565 6:00 น.20 พ.ค. 2565 23:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันฉัตรมงคล)4 พ.ค. 2565 0:00 น.4 พ.ค. 2565 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค2 พ.ค. 2565 0:00 น.2 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน9 พ.ค. 2565 0:00 น.9 พ.ค. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันพืชมงคล)13 พ.ค. 2565 0:00 น.13 พ.ค. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันวิสาขบูชา)16 พ.ค. 2565 0:00 น.16 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน24 พ.ค. 2565 0:00 น.24 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด24 พ.ค. 2565 0:00 น.24 พ.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา24 พ.ค. 2565 0:00 น.24 พ.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)25 พ.ค. 2565 0:00 น.31 พ.ค. 2565 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา22 ก.ค. 2565 0:00 น.22 ก.ค. 2565 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต5 ส.ค. 2565 0:00 น.5 ส.ค. 2565 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต19 ส.ค. 2565 0:00 น.19 ส.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.631 ส.ค. 2565 0:00 น.31 ส.ค. 2565 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1