เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.41 มิ.ย. 2563 0:00 น.1 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ22 มิ.ย. 2563 0:00 น.17 ก.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 27 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 37 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 47 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ7 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 มิ.ย. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 มิ.ย. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน1 ก.ค. 2563 0:00 น.1 ก.ค. 2563 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันอาสาฬหบูชา)6 ก.ค. 2563 0:00 น.7 ก.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 6:00 น.11 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 6:00 น.11 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 มิ.ย. 2563 6:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 6:00 น.15 ก.ค. 2563 23:59 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)28 ก.ค. 2563 0:00 น.28 ก.ค. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ส.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ย. 2563 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th10 ส.ค. 2563 0:00 น.11 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจากวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์12 ส.ค. 2563 0:00 น.12 ส.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค17 ส.ค. 2563 0:00 น.21 ส.ค. 2563 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์)4 ก.ย. 2563 0:00 น.7 ก.ย. 2563 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค21 ก.ย. 2563 0:00 น.21 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน9 ต.ค. 2563 0:00 น.9 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ต.ค. 2563 0:00 น.13 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 ต.ค. 2563 0:00 น.21 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา21 ต.ค. 2563 0:00 น.21 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด21 ต.ค. 2563 0:00 น.21 ต.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)26 ต.ค. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันปิยมหาราช)23 ต.ค. 2563 0:00 น.23 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I30 ต.ค. 2563 0:00 น.30 ต.ค. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา26 พ.ย. 2563 0:00 น.26 พ.ย. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต4 ธ.ค. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต18 ธ.ค. 2563 0:00 น.18 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป15 ต.ค. 2563 0:00 น.27 พ.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.630 ธ.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1