เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 พ.ย. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 22 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 32 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 42 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ2 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด3 ธ.ค. 2561 6:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ธ.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2562 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน17 ธ.ค. 2561 0:00 น.17 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด29 ธ.ค. 2561 0:00 น.29 ธ.ค. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่)31 ธ.ค. 2561 0:00 น.1 ม.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ธ.ค. 2561 0:00 น.26 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ธ.ค. 2561 0:00 น.26 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th2 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ม.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค4 ก.พ. 2562 0:00 น.8 ก.พ. 2562 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา)19 ก.พ. 2562 0:00 น.19 ก.พ. 2562 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค22 มี.ค. 2562 0:00 น.22 มี.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน1 เม.ย. 2562 0:00 น.1 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I7 พ.ค. 2562 0:00 น.7 พ.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน3 เม.ย. 2562 0:00 น.3 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา3 เม.ย. 2562 0:00 น.3 เม.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด3 เม.ย. 2562 0:00 น.3 เม.ย. 2562 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันจักรี)8 เม.ย. 2562 0:00 น.8 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)9 เม.ย. 2562 0:00 น.11 เม.ย. 2562 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์)15 เม.ย. 2562 0:00 น.16 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)17 เม.ย. 2562 0:00 น.19 เม.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 3)22 เม.ย. 2562 0:00 น.25 เม.ย. 2562 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา15 พ.ค. 2562 0:00 น.15 พ.ค. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 มิ.ย. 2562 0:00 น.7 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 มิ.ย. 2562 0:00 น.21 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ม.ค. 2562 0:00 น.31 ธ.ค. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1