เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ3 ก.ค. 2560 0:00 น.28 ก.ค. 2560 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน1 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE23 ก.ค. 2560 23:59 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 223 ก.ค. 2560 23:59 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 323 ก.ค. 2560 23:59 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปี 423 ก.ค. 2560 23:59 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ23 ก.ค. 2560 23:59 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ธ.ค. 2560 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2560 0:00 น.31 ส.ค. 2560 0:00 น.
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ14 ส.ค. 2560 0:00 น.14 ส.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ก.ค. 2560 23:59 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ก.ค. 2560 23:59 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 ส.ค. 2560 0:00 น.31 ส.ค. 2560 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ส.ค. 2560 0:00 น.31 ส.ค. 2560 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ก.ย. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ย. 2560 0:00 น.29 ก.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค18 ก.ย. 2560 0:00 น.22 ก.ย. 2560 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)13 ต.ค. 2560 0:00 น.13 ต.ค. 2560 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันปิยมหาราช)23 ต.ค. 2560 0:00 น.23 ต.ค. 2560 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค3 พ.ย. 2560 0:00 น.3 พ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน10 พ.ย. 2560 0:00 น.10 พ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I16 พ.ย. 2560 0:00 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน16 พ.ย. 2560 0:00 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา16 พ.ย. 2560 0:00 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด16 พ.ย. 2560 0:00 น.16 พ.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)20 พ.ย. 2560 0:00 น.24 พ.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)27 พ.ย. 2560 0:00 น.1 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา15 ธ.ค. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต10 ม.ค. 2561 0:00 น.10 ม.ค. 2561 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต19 ม.ค. 2561 0:00 น.19 ม.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 มี.ค. 2561 0:00 น.31 ก.ค. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1