เมนูหลัก

 
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
  
  ข้อมูลผู้สมัคร
  คำนำหน้า * 
  ชื่อ *   นามสกุล * 
  Name    Surname  
  เลขประจำตัวบัตรประชาชน
(ไม่ต้องเว้นวรรค หรือ - คั่น) * 
  สถานศึกษาเดิม * 
  วุฒิที่ใช้เข้าศึกษา * 
   คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA * 
  ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
  สาขาที่เลือก อันดับที่ 1 * 
  ข้อมูลที่อยู่ ที่ติดต่อได้
  บ้านเลขที่/ซอย/ถนน * 
  แขวง/ตำบล * 
  เขต/อำเภอ *   จังหวัด * 
  รหัสไปรษณีย์ *   โทรศัพท์ * 
  E-Mail  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1