ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : เธ„เธฃเธธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•
 สาขาวิชา : 212106162

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต
 21 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105501 Management in Science Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105101 Physics for Teacher 1
 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105201  
 เคมีสำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105301  
 ชีววิทยาสำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105103  
 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105203  
 เคมีสำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105303  
 ชีววิทยาสำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105401  
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3 (2-2-5)
วท 4105403  
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (2-2-5)
วท 4105404  
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4105405  
 ไฟฟ้าและพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4105409  
 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (2-2-5)
วท 4105507  
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4105602  
 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 22 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105408 Statistics and Research Methodology in Science
 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105208 Computer Applications in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
3 (2-2-5)
วท 4105309 Biotechnique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4105410  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1
3 (2-2-5)
วท 4105411  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2
3 (2-2-5)
วท 4105412  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3
3 (2-2-5)
วท 4105508  
 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
3 (2-2-5)
วท 4105509  
 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105510  
 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105511  
 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105512  
 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105603  
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาชีพครู    43 หน่วยกิต
 231 วิชาชีพครูบังคับ    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
คศ 1203102 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1100103 Communicative Language for teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1201105 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1101104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
คศ 1100411 Individual Development Plan
 คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
คศ 1101206 Learning Management Science 1
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
3 (2-2-5)
คศ 1101209 Learning Management Science 2
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
3 (2-2-5)
คศ 1202207 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1202310 Research and Learning Innovation Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1204208 Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 232 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100112  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 (90)
คศ 1100213  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (90)
คศ 1100314  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 (90)
คศ 1100415  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (290)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1