ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา : 212307051

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 21 วิชาชีพ    78 หน่วยกิต
 211 บังคับ    39 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201104 Civil and Commercial Law
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0-6)
2204102 Principles of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
2208101 Introduction in Oublic Adminstration
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
2208102 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
2208103 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
2208104 Thai Public Administration System
 ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
2208201 Political Theory
 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
2208202 Public Policy and Planning
 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
2208203 Development Administration
 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
2208205 Fiscal and Budgeting Administration
 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
2208206 Public Human Resource Administration
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
2208401 Introduction to Oublic Administration Research Methodology
 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-6)
2208402 Seminar in Pubilc Administration
 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 212 เลือกเรียน    39 หน่วยกิต
 2121 กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2208301 Project Analysis and Projeect Management
 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
2208302 Policy Analysis
 การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
2208303 Foreign Policy of thailand
 นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
2208304 The Foreign Policy of the Major Powers
 นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
3(3-0-6)
2208305 Project Evaluation
 การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
 2122 กลุ่มวิชาองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2208105 Political Theory
 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
2208207 Organization and System Analysis
 การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
2208306 The Development of Group and Individual Competence
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(3-0-6)
2208307 Personnel Evaluation
 การประเมินบุคคล
3(3-0-6)
2208309 Management Information System
 ระบบสารสนเทศสำหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
2208403 Administration Technique
 เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
 2123 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2207101 Thai Local Government
 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2207409 Thai Local Organization Management
 การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
2208204 Thai Politics
 การเมืองไทย
3(3-0-6)
2208208 Comparative Local Government and Administration
 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2208209 Polotocal Development
 พัฒนาการทางการเมือง
3(3-0-6)
2208308 Thai Police Administration
 การบริหารงานตำรวจไทย
3(3-0-6)
2208404 Political and Economic Doctrine
 ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
2208405 International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
2208406 International Politics in Southeast Asia
 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
 2124 กลุ่มวิชากฎหมาย    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201208 Constitutional Law
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
2201210 Criminal Law 1 : General Principles
 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
2201211 Criminal Law 2 : Offense
 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
2201302 Labour Relations
 แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
2201309 Law of Civil Procedures
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
2201311 Criminal Procedures
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
2201312 Law of Evidence
 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
2201313 Administration Law and Procedures
 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
 2125 กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและพัฒนาชุมชน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2204306 Statistics for Social Science Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
2206201 Community Development Planning and Administion
 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
2208407 Indepent Study
 การศึกษาเอกเทศ
3(2-2-6)
 22 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
 23 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2208408 Field Experience in PublicAdministration
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5(350)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1