ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาการจัดการ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•
 สาขาวิชา : 212419551

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3100201 English for Business 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
3100202 Business English 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3101209 Production Management
 การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3102308 Marketing Adminstration
 การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
3104201 Microeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
3104202 Macroeconomics 1
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3105334 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3106101 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
3106203 Business Taxation
 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาเอก    51 หน่วยกิต
 221 วิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101310 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3101315 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3101401 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3101403 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3101410 Business Research
 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3103102 Operating System Management
 การจัดการระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
3103202 Business Data Base Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3103301 Network System Management and Computer Application in Business
 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3104323 Statistics for Business Decision
 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3104331 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
6101101 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3(2-2-5)
6101205 System Analysis and Design 1
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1
3(2-2-5)
 222 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3103101 Computer Programming for Business Documentation
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ
3(2-2-5)
3103201 Business Management with Computer Applications
 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3103203 Electronic Commerce Operating
 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
3103302 Computer Application in BusinessResearchProcessing
 การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3103303 Application Program for Inventory Controlling
 โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
3103304 Logistic System Management
 การจัดระบบโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
3103305 Information System Consulting
 ระบบสารสนเทศและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3103401 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
3103402 Decision Support System for Business
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3103403 Project in Business Computer
 โครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3105403 Programming Application for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3(2-2-5)
3105417 Programming Application for Inventory Management
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารสินค้าคงเหลือ
3(2-2-5)
3106401 Financial Programming
 โปรแรมสำเร็จรูปทางการเงินการธนาคาร
3(2-2-5)
3109309 Packages Software for Personnel Registration
 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานทะเบียนบุคคล
3(2-2-5)
6101201 Data Processing and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
6101202 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
6101204 Data Structure
 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
6101304 Data Communication System
 ระบบการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
6101306 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
6101311 Computer Application for Business
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
6101314 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
6101403 Programming Application for office Automation
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
6101404 Computer Graphic
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3(2-2-5)
6101405 Programming Application in Management Information System
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
6101409 Computer Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3(2-2-5)
6101410 Multimedia Application
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
6101413 Special Topic in Computer
 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
6103302 Programming Application for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
 23 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3103404 Field Experience in Business Computer
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 (350)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1