1103009Anatomy and Physiology
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
คณะครุศาสตร์
หลักสูตร-
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีระวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ทุกระบบ ในร่างกายมนุษย์