เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ26 พ.ย. 2559 0:00 น.18 ธ.ค. 2559 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 124 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 224 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 324 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 424 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ24 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร24 ธ.ค. 2559 0:00 น.20 ม.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 ธ.ค. 2559 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน14 ม.ค. 2560 0:00 น.14 ม.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 ม.ค. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 ม.ค. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา16 ม.ค. 2560 0:00 น.31 ม.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 ม.ค. 2560 0:00 น.31 ม.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน16 ม.ค. 2560 0:00 น.31 ม.ค. 2560 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 ม.ค. 2560 0:00 น.21 ม.ค. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)21 ม.ค. 2560 0:00 น.22 ม.ค. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th21 ม.ค. 2560 0:00 น.21 ก.พ. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)11 ก.พ. 2560 0:00 น.12 ก.พ. 2560 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค9 เม.ย. 2560 0:00 น.9 เม.ย. 2560 0:00 น.
-นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มีการบรรยายในชั้นเรียน)15 เม.ย. 2560 0:00 น.16 เม.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I23 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน23 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)29 เม.ย. 2560 0:00 น.30 เม.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)6 พ.ค. 2560 0:00 น.6 พ.ค. 2560 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา17 พ.ค. 2560 0:00 น.17 พ.ค. 2560 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 มิ.ย. 2560 0:00 น.7 มิ.ย. 2560 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต16 มิ.ย. 2560 0:00 น.16 มิ.ย. 2560 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา23 เม.ย. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1