เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 21 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 31 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 41 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 มี.ค. 2564 0:00 น.25 มี.ค. 2564 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 มี.ค. 2564 0:00 น.25 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน15 มี.ค. 2564 0:00 น.15 มี.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มี.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา18 มี.ค. 2564 0:00 น.25 มี.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มี.ค. 2564 0:00 น.25 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 เม.ย. 2564 0:00 น.1 เม.ย. 2564 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 เม.ย. 2564 0:00 น.30 เม.ย. 2564 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค3 พ.ค. 2564 0:00 น.3 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน7 พ.ค. 2564 0:00 น.7 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน14 พ.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด14 พ.ค. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 พ.ค. 2563 0:00 น.19 พ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)17 พ.ค. 2564 0:00 น.21 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I7 มิ.ย. 2564 0:00 น.7 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา11 มิ.ย. 2564 0:00 น.11 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต2 ก.ค. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต16 ก.ค. 2564 0:00 น.16 ก.ค. 2564 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1