เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 ต.ค. 2563 0:00 น.13 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 226 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 326 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 426 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ26 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร26 ต.ค. 2563 0:00 น.20 พ.ย. 2563 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน2 พ.ย. 2563 0:00 น.2 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 ต.ค. 2563 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 พ.ย. 2563 0:00 น.13 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 0:00 น.13 พ.ย. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 พ.ย. 2563 0:00 น.21 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค21 ธ.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th2 ม.ค. 2564 0:00 น.31 ม.ค. 2564 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค29 ม.ค. 2564 0:00 น.29 ม.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน5 ก.พ. 2564 0:00 น.5 ก.พ. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน19 ก.พ. 2564 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 ก.พ. 2564 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด19 ก.พ. 2564 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)22 ก.พ. 2564 0:00 น.25 ก.พ. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)1 มี.ค. 2564 0:00 น.8 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I22 มี.ค. 2564 0:00 น.22 มี.ค. 2564 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา21 มี.ค. 2564 0:00 น.21 มี.ค. 2564 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 พ.ค. 2564 0:00 น.7 พ.ค. 2564 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 พ.ค. 2564 0:00 น.21 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.631 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1