เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 ต.ค. 2562 0:00 น.25 ต.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 21 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 31 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 41 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 พ.ย. 2562 6:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน4 พ.ย. 2562 0:00 น.4 พ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ย. 2562 6:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 พ.ย. 2562 0:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 พ.ย. 2562 0:00 น.22 พ.ย. 2562 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ธ.ค. 2562 0:00 น.1 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th2 ม.ค. 2563 0:00 น.31 ม.ค. 2563 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค7 ก.พ. 2563 0:00 น.7 ก.พ. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน12 ก.พ. 2563 0:00 น.12 ก.พ. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 ก.พ. 2563 0:00 น.21 ก.พ. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา24 ก.พ. 2563 0:00 น.24 ก.พ. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด21 ก.พ. 2563 0:00 น.21 ก.พ. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)24 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)2 มี.ค. 2563 0:00 น.6 มี.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I20 มี.ค. 2563 0:00 น.20 มี.ค. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา27 มี.ค. 2563 0:00 น.27 มี.ค. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต10 เม.ย. 2563 0:00 น.10 เม.ย. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต24 เม.ย. 2563 0:00 น.24 เม.ย. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1