เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ2 เม.ย. 2561 0:00 น.27 เม.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 21 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 31 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 41 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 พ.ค. 2561 0:00 น.31 พ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน15 พ.ค. 2561 0:00 น.15 พ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา17 พ.ค. 2561 0:00 น.31 พ.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 พ.ค. 2561 0:00 น.31 พ.ค. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันวิสาขบูชา)29 พ.ค. 2561 0:00 น.29 พ.ค. 2561 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 มิ.ย. 2561 0:00 น.1 มิ.ย. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค29 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน4 ก.ค. 2561 0:00 น.4 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I10 ก.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน10 ก.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา10 ก.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด10 ก.ค. 2561 0:00 น.10 ก.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)11 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)16 ก.ค. 2561 0:00 น.17 ก.ค. 2561 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา1 ส.ค. 2561 0:00 น.1 ส.ค. 2561 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 ก.ย. 2561 0:00 น.7 ก.ย. 2561 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 ก.ย. 2561 0:00 น.21 ก.ย. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1