เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.41 มิ.ย. 2563 0:00 น.1 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 215 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 315 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 415 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ15 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด15 มิ.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน15 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร15 มิ.ย. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ส.ค. 2563 0:00 น.1 ส.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค3 ส.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th15 ก.ค. 2563 0:00 น.15 ส.ค. 2563 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค21 ก.ย. 2563 0:00 น.21 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน25 ก.ย. 2563 0:00 น.25 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน2 ต.ค. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา2 ต.ค. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด2 ต.ค. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)6 ต.ค. 2563 0:00 น.9 ต.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)12 ต.ค. 2563 0:00 น.16 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I30 ต.ค. 2563 0:00 น.30 ต.ค. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา25 พ.ย. 2563 0:00 น.25 พ.ย. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต4 ธ.ค. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต18 ธ.ค. 2563 0:00 น.18 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.630 ธ.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 3)19 ต.ค. 2563 0:00 น.20 ต.ค. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป15 ต.ค. 2563 0:00 น.27 พ.ย. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1