เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.418 พ.ค. 2563 0:00 น.18 พ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ชั้นปี 225 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ชั้นปี 325 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ชั้นปี 425 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ25 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด25 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 พ.ค. 2563 0:00 น.26 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน1 มิ.ย. 2563 0:00 น.1 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 พ.ค. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2563 0:00 น.15 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 มิ.ย. 2563 0:00 น.19 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด27 มิ.ย. 2563 0:00 น.27 มิ.ย. 2563 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ก.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค20 ก.ค. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค7 ก.ย. 2563 0:00 น.7 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน11 ก.ย. 2563 0:00 น.11 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน18 ก.ย. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 ก.ย. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด18 ก.ย. 2563 0:00 น.18 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)21 ก.ย. 2563 0:00 น.25 ก.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)28 ก.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษา 2/25631 ต.ค. 2563 0:00 น.22 ต.ค. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I16 ต.ค. 2563 0:00 น.16 ต.ค. 2563 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา21 ต.ค. 2563 0:00 น.21 ต.ค. 2563 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต6 พ.ย. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต20 พ.ย. 2563 0:00 น.20 พ.ย. 2563 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.630 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1