เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 พ.ย. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 230 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 330 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ชั้นปี 430 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ30 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด30 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ธ.ค. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา30 พ.ย. 2560 0:01 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน12 ธ.ค. 2560 0:00 น.12 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด27 ธ.ค. 2560 0:00 น.27 ธ.ค. 2560 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่)1 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ม.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา5 ม.ค. 2561 0:00 น.19 ม.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 ม.ค. 2561 0:00 น.19 ม.ค. 2561 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th9 ม.ค. 2561 0:00 น.9 ก.พ. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค29 ม.ค. 2561 0:00 น.2 ก.พ. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา)1 มี.ค. 2561 0:00 น.1 มี.ค. 2561 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค23 มี.ค. 2561 0:00 น.23 มี.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน26 มี.ค. 2561 0:00 น.26 มี.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I29 มี.ค. 2561 0:00 น.29 มี.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 มี.ค. 2561 0:00 น.29 มี.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา29 มี.ค. 2561 0:00 น.29 มี.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด29 มี.ค. 2561 0:00 น.29 มี.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)2 เม.ย. 2561 0:00 น.5 เม.ย. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันจักรี)6 เม.ย. 2561 0:00 น.6 เม.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)9 เม.ย. 2561 0:00 น.12 เม.ย. 2561 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์)13 เม.ย. 2561 0:00 น.16 เม.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 3)17 เม.ย. 2561 0:00 น.18 เม.ย. 2561 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา2 พ.ค. 2561 0:00 น.2 พ.ค. 2561 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต1 มิ.ย. 2561 0:00 น.1 มิ.ย. 2561 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต22 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1